Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04
This is an example of a HTML caption with a link.


 

ประวัติความเป็นมา

77/1 ถ.เทศบาล7 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

More

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Image 01

ยึดมั่นคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ ประสานงานประชา รักษาสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ

Image 02 โทรศัพท์ 044462390-2 fax.044462390

งานบริหารทั่วไป

Image 03

งานบริหารงานทั่วไป 
ทำหน้าที่  งานบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

งานบุคคล

Image 04

งานบุคลากร
นางสาววชิราภรณ์  เขียนนอก             ทำหน้าที่  งานบุคลากร
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

งานบัญชี

Image 01

งานการบัญชี
นางสาวปนัดดา  นาดี                      ทำหน้าที่  งานการบัญชี
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

งานพัสดุ

Image 02

งานพัสดุ
 นางสาวอัมราภรณ์ ปิ่นสุวรร์                ทำหน้าที่  งานพัสดุ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

งานอาคารสถานที่

Image 03

งานอาคารสถานที่
นายอำนาจ เขียนสำโรง             ทำหน้าที่  งานอาคารสถานที่   
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

งานประชาสัมพันธ์

Image 04

งานประชาสัมพันธ์
นางสาวพลอยนภา  ภิญโญวัย              ทำหน้าที่  งานประชาสัมพันธ์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม

งานพัฒนาหลักสูตร

Image 01

  ทำหน้าที่  งานการบัญชี
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม

งานวัดและประเมินผล

Image 02

งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวสุพรรณี  ลิตโต       ทำหน้าที่หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม

งานวิทยบริการห้องสมุด

Image 03

งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาว             
ทำหน้าที่  งานวิทยบริการและห้องสมุด
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม

งานสื่อการเรียนการสอน

Image 04

งานสื่อการเรียนการสอน
นางสาวพลอยนภา  ภิญโญวัย  
ทำหน้าที่  งานสื่อการเรียนการสอน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม

งานกิจกรรมนักศึกษา

Image 01

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายปรีดี  ชนะชัย                          ทำหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา                                                                       มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

งานครูที่ปรึกษา

Image 02

งานครูที่ปรึกษา
นางสาวลัดดาวัลย์  ตั้งศิริเสถียร              ทำหน้าที่  งานครูที่ปรึกษา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม

งานปกครอง

Image 03

งานปกครอง
1. นายอำนาจ  เขียนสำโรง                    ทำหน้าที่หัวหน้า  งานปกครอง
2. นางสาวอัมราภรณ์  ปิ่นสุวรรณ           
3.นายอรรถพล  กองศรี                      ทำหน้าที่  งานปกครอง                         มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม

งานสวัสดิการ

Image 04

งานสวัสดิการนักเรียน  นักศึกษา
            ทำหน้าที่  งานสวัสดิการนักเรียน  นักศึกษา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม

งานโครงการพิเศษ

Image 01

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายอมรเทพ  แสงจันทร์  ทำหน้าที่    งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม

แนะแนวอาชีพจัดหางาน

Image 02

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวลัดดาวัลย์  ตั้งศิริเสถียร ทำหน้าที่  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม

งานแผนและงบประมาณ

Image 03งานแผนและงบประมาณ
นายสมภพ  จุลถาวรทรัพย์   ทำหน้าที่  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

Image 04

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายสมภพ  จุลถาวรทรัพย์   ทำหน้าที่  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

งานความช่วยเหลือ

Image 01

งานความร่วมมือ
1.  นางภัครณัฐ  ปักกะสัง                      ทำหน้าที่
หัวหน้างานความร่วมมือกับต่างประเทศ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม

งานประกันคุณภาพ

Image 02

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นางภัครณัฐ  ปักกะสัง ทำหน้าที่
หัวหน้างานประกันคุณภาพและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม

งานบริหารทั่วไป

Image 01

งานการบัญชี
นางสาวปนัดดา  นาดี                      ทำหน้าที่  งานการบัญชี
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

งานการเงิน

Image 02

งานพัสดุ
นางสาวอัมราภรณ์ ปิ่นสุวรร์                ทำหน้าที่  งานพัสดุ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

งานทะเบียน

Image 03

งานอาคารสถานที่
นายอำนาจ เขียนสำโรง             ทำหน้าที่  งานอาคารสถานที่   
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม