งานความร่วมมือ
1.  นางภัครณัฐ  ปักกะสัง                      ทำหน้าที่หัวหน้างานความร่วมมือกับต่างประเทศ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้
1.  ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
2.  ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
3.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4.  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา  และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ  บุคคล  องค์กรและหน่วยงานภายนอก  ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
5.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการ  และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
6.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
7.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ปิด เพื่อกลับเมนูเดิม