ชื่อ - นามสกุล :นางสาว ลัดดาวัลย์ ตั้งศิริเสถียร
ตำแหน่ง :หัวหน้างานแนะแนว
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :270/1บ.หนองบัวลายต.บัวลายอ.บัวลายจ.นครราชสีมา
Telephone :087-874858
Email :AE_2721@hotmail.com