ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปริดา มะลาเหลือง
ตำแหน่ง :หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :